hdu 2027 统计元音

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2027

题目大意

统计每个元音字母在字符串中出现的次数。输入数据首先包括一个整数n,表示测试实例的个数,然后是n行长度不超过100的字符串。对于每个测试实例输出5行,格式如下:

a:num1

e:num2

i:num3

o:num4

u:num5
多个测试实例之间由一个空行隔开。

请特别注意:最后一块输出后面没有空行:)

Sample Input

2

aeiou

my name is ignatius

Sample Output

a:1

e:1

i:1

o:1

u:1

a:2

e:1

i:3

o:0

u:1

方法与总结

 • 注意格式
 • 多个测试实例之间由一个空行隔开
 • 注意最后一块输出后面没有空行

代码

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  int n,j;
  int a,e,i,o,u;
  char str[1000];
  scanf("%d",&n);
  getchar();
  while(n--)
  {
    a=e=i=o=u=0;
    gets(str);
    int m=strlen(str);
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      if(str[j]=='a') a++;
      if(str[j]=='e') e++;
      if(str[j]=='i') i++;
      if(str[j]=='o') o++;
      if(str[j]=='u') u++;
    }
    printf("a:%d\n",a); 
    printf("e:%d\n",e); 
    printf("i:%d\n",i); 
    printf("o:%d\n",o); 
    printf("u:%d\n",u); 
    if(n>0) printf("\n"); 
  }
  return 0;
}
/* bottom:40px 距浏览器底部距离 right:40px 距浏览器右边距离 */